Forretningsbetingelser easy-admin ApS

 1. Anvendelsesområde:
  Følgende salgs-, forretnings- og servicebetingelser (herefter ”Betingelserne) gælder easy-admin ApS’ (herefter ”Virksomheden”) levering af service-, administrations- og rådgivningsassistance (herefter benævnt ”Ydelserne”) til kunden.
 2. Produktet/ydelsen:
  Omfanget af Ydelsen defineres på baggrund af, om der tilvælges fuld administration. Alle administrative tillægsydelser kan tilkøbes efter kundens behov og tillægges den månedlige faktura.

Ydelserne udføres og leveres af Virksomhedens medarbejdere eller CEO, alt efter Ydelsens omfang. Rådgivningsydelser udbydes udelukkende af Virksomhedens eksperter.

Virksomheden står til rådighed efter behov, men såfremt kunden har behov for assistance uden for Virksomhedens normale arbejdstid må der påregnes et ekstragebyr. For at levere Ydelserne kræver Virksomheden fuld adgang til kundens økonomisystem og dertilhørende data. Kundens benyttede regnskabssystem og økonomi hertil er Virksomheden uvedkommende. Virksomheden stiller krav om at Kunden benytter sig af en statsautoriseret revisor.

 1. Priser og betaling:
  Virksomheden udsteder månedlig faktura på baggrund af aftalegrundlaget med kunden. Tillægsydelser inklusive support tillægges den månedlige faktura såfremt kunden har gjort brug heraf.

Alle priser er eksklusive moms. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre priser uden forudgående varsel. Rådgivning afregnes per påbegyndt time. Telefonsupport afregnes med minimum 15 minutter. Såfremt Virksomheden er nødsaget til at kontakte kunden for informationer, der er nødvendige for levering af Ydelsen og kunden har haft forudgående notits herom, faktureres dette som en tillægsydelse. Virksomhedens timetakst varierer efter Ydelse, og der henvises til oversigt over tillægsydelser for priser.

 1. Forsinket betaling:
  Alle fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter den dato, Virksomheden har udstedt fakturaen. Virksomheden er efter eget valg berettiget til at opkræve betaling pr. efterkrav. Ved for sen betaling tillægges morarente på 2% pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr.
 2. Opsigelse:
  Både kunde og Virksomheden kan opsige aftalen ved at give skriftlig besked med perioden ud + 3 måneders varsel. Virksomheden forpligter sig til at levere de Ydelser, aftalen indebærer. Ved misvedligehold fra kundens side, fraskriver Virksomheden sig alt leveringsansvar. Misvedligehold indebærer manglende betaling.
 3. Levering:
  6.1 Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser efter gældende aftale med kunden. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, så længe dette giver mening for den pågældende Ydelse.

6.2 Nødvendige oplysninger. Kunden er forpligtet til at videregive Virksomheden nødvendige op-lysninger, der forudsætter, at Ydelsen kan leveres. Såfremt disse ikke er virksomheden i hænde rettidigt, pålægges den forsinkede leveringstid alene kunden.

 1. Forsinkelse, mangler og konsekvenserne heraf:
  7.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af Ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Virksomheden står ikke til ansvar for forsinkelse forårsaget på baggrund af manglende information fra kunden.

7.2 Fejl og mangler. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

 1. Ansvar:
  8.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Betingelserne. Virksomheden står ikke til ansvar for indirekte tab, kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand, samt tab der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning. 

 Virksomheden har tegnet en ansvarsforsikring.

8.2 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Betingelserne kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke samlet overstige 100% af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden de seneste seks måneder. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

8.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Betingelserne er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

8.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Betingelserne er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, akut og alvorlig sygdom og/eller død hos nøgleperson eller nære slægtninge samt arbejdsstridigheder.

8.5 Ansvar ved nedbrud af økonomisystem Virksomheden kan ikke stilles til ansvar for forsinkelse af levering af ydelser ved eventuelle nedbrud af Kundens økonomisystem

 1. Fortrolighed:
  Alle medarbejdere i Virksomheden er pålagt tavshedspligt.

Begge parter er gensidigt forpligtet til at behandle alt information, viden og oplysninger om den anden part i forbindelse med levering af Ydelserne fortroligt. Såfremt videregivelse af oplysninger er nødvendige for levering af Ydelsen, kan disse videregives til en tredjepart, såfremt der gives samtykke hertil.

Virksomheden er uanset ovenstående forhold berettiget til at benytte kundens navn i forbindelse med markedsføring af Virksomheden.

 1. Persondata:
  Virksomheden indsamler og behandler persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU’s generelle forordning om databeskyttelse og Databeskyttelsesloven
 2. Rettigheder:
  Immaterielle rettigheder udviklet i forbindelse med levering af Ydelserne tilhører Virksomheden.
 3. Lovvalg og Værneting

:
  Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af Ydelserne og/eller disse Betingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med Københavns Byret som værneting.